شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان کردستان
مشخصات آگهی
 موضوع: بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان کردستان
تشریح:

واحد منتشر کننده: دفتر مطالعات پایه منابع آب
دستگاه نظارت: دفتر مطالعات پایه منابع آب
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری
محل اجرای پروژه: استان کردستان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای کردستان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: آرمان امروز
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 316