شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد زیویه
مشخصات آگهی
 موضوع: تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد زیویه
تشریح:

واحد منتشر کننده: دفتر مطالعات پایه منابع آب
دستگاه نظارت: دفتر مطالعات پایه منابع آب
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: از محل تملک داراییهای سرمایه ای(عمرانی)
محل اجرای پروژه: شهرستان کامیاران
تضمین مورد نیاز: 156000000 ریال
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای کردستان-دفتر مدیریت
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 487