جمعه, 28 دی 1397

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : جمیل مرادیان

 

 واحدهای زیرمجموعه دفتر مطالعات پایه منابع آب عبارتند از:

الف) گروه آبهای سطحی

ب) گروه آبهای زیرزمینی

ج) گروه تلفیق و بیلان

د) آزمایشگاه کیفیت منابع آب

سطح سازمانی مطالعات پایه منابع آب در شرکت آب منطقه‌ای کردستان مدیریت بوده و سطح تشکیلاتی واحدهای تخصصی به صورت گروه می‌باشد و زیرمجموعه‌های تخصصی در سطح کارشناسان تعریف شده است.


الف) گروه آبهای سطحی:

این گروه در قالب سه واحد 1- جمع آوری و پردازش آمار 2- ساختمانی و تجهیزات 3- کیفیت و رسوب در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:

-  اجرای برنامه‌های اندازه گیری و جمع‌آوری آمار و اطلاعات ایستگاه‌های هیدرومتری، تبخیرسنجی (کلیماتولوژی)، باران سنجی و برف سنجی و انجام پردازش اولیه و تهیه داده‌های پایه روزانه، ماهانه و سالانه پارامترهای آب و هواشناسی.

      -  تهیه طرح‌های پیشنهادی توسعه کمی و کیفی شبکه اندازه‌گیری بر اساس ضوابط و استاندارها و اجرای طرح‌های مصوب و پیشنهاد تأسیس حوضه‌های معرف.

      -  نگهداری بهینه ایستگاه های آب و هواشناسی، نظارت بر عملکرد ادوات و وظایف متصدیان ایستگاه‌ها و آموزش آنها و تهیه و اجرای برنامه های مرمت و بازسازی.

      -  تهیه گزارشات تحلیلی ادواری منجمله بارندگی و رگبارها، جریانات سطحی و سیلاب‌ها، حوضه‌های آبریز معرف، خشکسالی و ترسالی در محدوده‌های مطالعاتی و نیز کیفیت شیمیایی و بار رسوب (بار معلق و بار کف) در ایستگاه های هیدرومتری.

      -   برآورد ظرفیت ذخیره آبی پوشش برفی در حوضه‌های آبریز.

      -   برنامه ریزی جهت توسعه و ارتقای ایستگاه‌های آب و هواشناسی به سیستم های نوین و ثبت و انتقال اطلاعات.

 
ب) گروه آبهای زیرزمینی

این گروه در قالب سه واحد 1- جمع‌آوری و پردازش آمار 2- عملیات صحرایی و تجهیزات 3-کیفیت آب های زیرزمینی در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:

 - جمع‌آ‌وری آمار و اطلاعات منابع آب زیرزمینی از طریق اندازه‌گیری ماهانه سطح آب زیرزمینی چاه‌های مشاهده‌ای، اندازه‌گیری فصلی و یا شش ماهه آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب انتخابی، آماربرداری از منابع و مصارف آب های زیرزمینی حداکثر هر 5 سال یک بار و انجام آماربرداری تکمیلی در طول سال های واسط.

- ذخیره سازی و پردازش اولیه آمار و اطلاعات جمع آوری شده.

- تهیه هیدروگراف چاه های مشاهده‌ای.

- تهیه نمودار مربوط به تغییرات آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب انتخابی.

- تهیه کموگراف مربوط به چاه ها و یا دیگر منابع آب انتخابی و همچنین کموگراف واحد آبخوان ها.

- حفاری و بازسازی و نیز اجرای برنامه‌های مصوب توسعه شبکه چاه‌های مشاهده‌ای.

- حفاری چاه های اکتشافی.

- عملیات پمپاژ مربوط به چاه های بهره برداری و یا اکتشافی.

- مطالعات ژئوفیزیک و عملیات چاه پیمایی.

- مطالعات شناسایی و نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی.

- تهیه آبنمود معرف آبخوان ها همراه با تهیه نقشه تیسن و اعمال تغییرات احتمالی در شبکه‌های
   اندازه‌گیری.

- تهیه نقشه‌های کمی آبخوان‌ها شامل عمق سطحی آب، تراز آب زیرزمینی

- تهیه نقشه‌های کیفی آبخوان ها شامل هدایت الکتریکی، کلر، T.D.S ، تیپ آب و نمودارهای کیفی.

      - تحلیل ماهانه و سالانه وضعیت سفره های آب زیرزمینی.

      - مطالعات تمدید ممنوعیت دشت ها.

      - برنامه ریزی جهت توسعه و ارتقای شبکه چاه‌های مشاهده‌ای به سیستم های نوین ثبت و انتقال اطلاعات.

 
ج) گروه تلفیق و بیلان:

گروه تلفیق و بیلان با تحت پوشش قراردادن سه واحد 1- تحلیل داده ها و بیلان 2- مدل های ریاضی و پیش‌نویس‌های هیدرولوژیکی بانک اطلاعاتی 3- GIS در این زمینه ها فعالیت می‌نماید:

      - ایجاد، تکمیل، توسعه و بهنگام داری بانک های اطلاعاتی و GIS منابع آب منطقه براساس ضوابط واستانداردهای موجود.

      - ساماندهی و پردازش ثانویه آمار و اطلاعات پایه منابع آب سطحی، زیرزمینی و هواشناسی در سطح محدوده های مطالعاتی و حوضه های آبریز درجه 2

      - تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات منطقه‌ای و انجام مطالعات تلفیقی در سطح محدوده های مطالعاتی و حوضه های فرعی درجه 2 و تهیه نقشه‌های هم ارزش منطقه‌ای.

      - انجام پیش بینی های هیدرولوژیکی منطقه‌ای.

      - تهیه بیلان منابع آب در سطح محدوده های مطالعاتی و حوضه های آبریز درجه 2 حوزه عملکرد بر اساس دستورالعمل های موجود و ارزیابی کمی و کیفی منابع آب.

      - بهنگام داری اطلس‌های منابع آب در سطح حوضه های آبریز درجه 2 حوزه عملکرد با استفاده از سیستم GIS

      - تهیه مدل های ریاضی به منظور ارزیابی و پیش بینی تغییرات منابع آب حوزه عملکرد.

      - ایجاد هماهنگی های لازم جهت انجام آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی.

      - پیشنهاد تکمیل شبکه های سنجش آب و هواشناسی در راستای تکمیل و بهینه سازی شبکه سنجش منابع آب .

      - پیشنهاد انجام فعالیت های اکتشافی (ژئوفیزیک، حفاری، آزمایش پمپاژ)

      - انجام مطالعات تهیه و ارائه گزارش های لازم به منظور شناخت کمی و کیفی منابع آب های سطحی و زیرزمینی در حوزه عملکرد و مقایسه وضعیت کمی و کیفی منابع آب در هر سال نسبت به سال گذشته و درازمدت.

      - بررسی گزارش های مطالعاتی منابع آب های سطحی و زیرزمینی واصله و اظهارنظر در خصوص آن.

      - برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم و مورد نیاز شرکت به منظور شناخت کمیت و کیفیت منابع آب در محدوده های مطالعاتی.

      - ایجاد ارتباط بین بانک های اطلاعاتی با سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) به منظور بهنگام سازی اطلاعات اطلس های منابع آب و بیلان منابع آب.

 
د‌) آزمایشگاه کیفیت منابع آب

      - نمونه برداری ماهانه و انجام آزمایشات 15 فاکتور شیمیایی و تعیین بار معلق و بارکف در ایستگاه های هیدرومتری.

      - نمونه برداری فصلی و انجام آزمایشات کیفی روی نمونه‌های منابع آب انتخابی زیرزمینی دشت‌های استان .

      - انجام آزمایشات شیمیایی روی نمونه های آزمایش پمپاژ چاه های عمیق بهره برداری.

-    انجام آزمایشات شیمیایی بر روی نمونه های انتخابی منابع آب سطحی و زیرزمینی در آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی در فواصل هر پنج سال یک بار .

      - انجام آزمایشات گسترده (  31 فاکتور ) و نیز فلزات سنگین، باکتریولوژی، میکروبیولوژی، BOD     COD و ... در طرح های آبرسانی، سدهای مطالعاتی و در دست بهره برداری.

 بازدید:3127
آخرین به روزرسانی: 1393/11/07