جمعه, 28 دی 1397

 واحدهای زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت و شرح وظایف کلی آنها :

1- دفتر برنامه ریزی آب و بودجه:

  - اخذ مجوز تخصیص آب در حوضه های آبریزی استان

  - صدور مجوز تخصیص آب برای متقاضیان آب در مصارف شرب‚ کشاورزی‚ صنعت‚ خدمات و ...

  - تهیه و تنظیم بودجه جاری

  - مبادله موافقتنامه های طرحهای عمرانی(تملک دارائیهای سرمایه ای)

  - اخذ مجوز ردیف اجرایی برای طرحهای عمرانی

2- دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی:

  - برنامه ریزی‚ هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به سازماندهی و طراحی ساختار و تشکیلات شرکت

  - تهیه و تدوین نظامنامه ها و مجموعه های شرح وظایف و اختیارات و تشکیلات کلان و تفصیلی

 - اجرای طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

  - ارتقاء شاخصهای نیروی انسانی

  - ارزشیابی عملکرد کارکنان

  - نظارت بر جذب و استخدام نیروی انسانی بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط

3- گروه آمار و اطلاعات مدیریت:

  - برنامه ریزی و نظارت بر استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

  - ایجاد و استقرار پایگاه داده ای جامع منابع آب در محیط GIS

  - برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور طراحی و اجرای نرم افزارهای کاربردی

  - نظارت بر ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری به واحدهای زیرمجموعه شرکت

  - نظارت بر ایجاد‚ راه اندازی و کاربری شبکه رایانه ای در سطح شرکت

  - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی بکارگیری صحیح برنامه های کاربردی‚ تجهیزات سخت افزاری و بانکهای اطلاعاتیبازدید:2445
آخرین به روزرسانی: 1393/09/18