شنبه, 28 مهر 1397

 

 

جریمه مالی بابت اضافه برداشت آب از مالکان چاه ها اخذ می شود

مالکان چاه های آب که اقدام به اضافه برداشت نمایند، جریمه مالی خواهند شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، در راستای اجرای صحیح طرح احیاء و تعادل بخشی و حفاظت و صیانت از منابع آب های زیرزمینی، این شرکت در سال جاری نسبت به اخذ حکم قضایی برای مالکان چاه های دارای اضافه برداشت و متخلف از مفاد پروانه بهره برداری اقدام و مطابق احکام صادره نسبت به پیگیری مطالبه خسارات وارده به آبخوان و اخذ جریمه مالی عمل نموده است.

مالکان متخلف سایر چاه های دارای اضافه برداشت نیز جهت صدور حکم و اخذ جریمه به مراجع قضایی معرفی گردیده اند.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان